Certifikáty

Naša spoločnosť poskytuje vysokú kvalitu služieb a naše pracovné návyky sme prispôsobili medzinárodným normám kvality. Podarilo sa nám získať niekoľko certifikátov, ktorými sa riadime v našej praxi a ktoré si nechávame pravidelne podrobovať kontrolám zo strany TŰV.


 
ISO 9001 - Certifikácia systémov manažérstva kvality. Náhľad certifikátu.

ISO 14001 - Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva. Náhľad certifikátu.

OHSAS 18001 - Certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Náhľad certifikátu.

OPRÁVNENIE - Certifikát oprávňuje vykonávať činnosť opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu: elektrické zariadenia s napätím do 1000V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. Náhľad certifikátu.